ÖZPINARLAR İNŞAAT A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN VE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


1. Veri SorumlusuÖzpınarlar İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemiz olan “https://www.ozpinarlar.com.tr” adresinde yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan kayıt ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmekte olduğunu bilginize sunarız. 2. DayanakAydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 3. Veri SorumlusuUnvanı : Özpınarlar İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.Merkez adresi : Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi E Blok No: 70 Muratpaşa/AntalyaE Posta: info@ozpinarlar.com.tr 4. İşlenen Kişisel Verileriniz VERİ KATEGORİSİ İŞLENEN VERİLER Kimlik Verileri Ad, Soyad, TC kimlik numarası/pasaport numarası, doğum tarihi, uyruk, Kimlik Fotokopisi, Vergi No, Şirketimizde Çalışan veya Şirketimizle Tedarikçi İlişkisi Bulunan Birinci Derece Yakınının Ad, Soyad Bilgisi İletişim VerileriTelefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, Web Sitesi Adresi Mesleki Deneyim VerileriGeçmiş İş Tecrübeleri (Firmanın Adı, Giriş Çıkış Tarihleri, Görevi), Öğrenim Durumu (Mezun Olduğu Okullar/Bölümlerin Bilgisi, Okul Giriş Ve Mezuniyet Tarihi, Mezuniyet Derecesi), Yabancı Dil Bilgileri, Eğitim Ve Beceriler, Bilgisayar Kullanabilme Bilgileri, Aldığı Kurslar, Yetenek Ve Kişilik Özelliklerini Açıklayıcı Bilgiler Veya Bu Konuyla İlgili Test Sonuçları, Yetkinlik Ve Kişilik Envanter Testleri, Beceri Testleri İle Teknik Sınavlar Fiziksel Mekan GüvenliğiMülakat İçin Şirketimize Gelmeniz Durumunda Kamera Kayıtları, Giriş- Çıkış Kayıt Bilgileri Finans VerileriBanka Hesap Bilgisi, IBAN Numarası, Yol Gideri Özlük VerileriÖzgeçmiş, Ön Yazı, Kişilik Envanteri, Değerlendirme Merkezi Uygulama Raporlar, Genel Yetenek Ve Beceri Test Sonuçları, Askerlik İle İlişik Durumu, Kariyer Hedefi Bilgisi, Çalışma Durumu Bilgisi ( Vardiyalı, Fazla Mesaili Çalışma Vb.), Görüşme Sonrasında Şirket Yetkilileri Tarafından Edinilen İzlenim Ve Kanaatler, Referans Bilgisi ( Ad, Soyad, Görevi, Telefon Numarası), İş Başvurusuna İlişkin Destekleyici Ve Açıklayıcı Belge Ve Bilgiler ( Ücret Beklentisi, İşe Başlama Hedef Tarih Bilgisi Vb.), Son Çalışılan Ya Da Çalışmaya Devam Edilen Firma Tarafından Yapılan İş Sözleşmelerinde (Rekabet, Gizlilik, Hizmet Vb.) Aleyhine Hükümler Bulunup Bulunmadığı Bilgisi, Özgeçmiş İçerisinde Paylaşılan Diğer Bilgiler Mesleki Deneyim VerisiEğitim Bilgisi, Mesleki Tecrübe, Geçmiş İş Tecrübeleri (Firmanın Adı, Giriş Çıkış Tarihleri, Görevi, Ayrılma Nedeni),Staj Tecrübeleri (Firmanın Adı, Başlama ve Bitiş Tarihleri),Öğrenim Durumu (Mezun Olduğu Okullar/Bölümlerin Bilgisi, Okul Giriş Ve Çıkış Tarihi, Mezuniyet Derecesi), Yabancı Dil Bilgileri Eğitim Ve Beceriler, Bilgisayar Kullanabilme Bilgileri, Katıldığı Kurslar, Yetenek Ve Kişilik Özelliklerini Açıklayıcı Bilgiler Veya Bu Konuyla İlgili Test Sonuçları, Yetkinlik Ve Kişilik Envanter Testleri, Beceri Testleri İle Teknik Sınavlar, Ehliyet Bilgisi, İş Başvurusuna İlişkin Destekleyici Ve Açıklayıcı Belgeler, Yabancı Dil Bilgisi, Sertifikalar Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğraf, Yetkinlik Ve Beceri Testleri Esnasında Alınması Faydalı Ses Kayıtları Dernek Üyeliği VerisiDernek Üyelik Bilgisi Sağlık BilgileriEngellilik Durumu/Tanımı/Yüzdesi, Sağlık Operasyonu Geçirip Geçirmediği Bilgisi, Sağlık Evrakları, Sağlık Gözetim/ İşe Uygunluk Raporu, Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi (SFT), İşitme Testi, Göz Hekimi Muayene Sonucu, Kan Tahlilleri, Kalp Grafisi (EKG), Kan Grubu Bilgisi, Psikolojik Test Sonuçları, İhtiyaç Halinde İstenebilecek Ek Tetkikler, İşyeri Hekiminin İmzalattığı İşe Giriş Muayene Formları, DiğerYurt İçi Yurt Dışı Seyahat Engeli Bulunup Bulunmadığı Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Sigara Kullanım Durumu, Hobileri, İlgi Alanları, Mülakat Esnasında Çalışan Adayının Paylaştığı Bilgileri İçeren Değerlendirme Notları 5. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıŞirketimizde istihdam edilmek amacıyla paylaşmış bulunduğunuz yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerinizin;• Çalışan Adayı/Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesio Birim Stajyer Alım Mülakatlarıo İşe Alım Muayene Süreci• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesio Seçme, Yerleştirme ve Transfer Süreci (Çalışan adaylarının başvurularının alınması )• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesio Kullanıcı Bilgisayarlarının ve Şirket Maillerinin Yedeklenmesi ile Sistemsel Veri Tabanı Yedekleri• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesio Aday Yol Masraflarının Ödenmesi• İç Denetim/ Soruşturma /İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesio İç Denetim/ Soruşturma /İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Teminio Bina ve Tesis Güvenliğiveri işleme amaçları kapsamında aşağıdaki işlemlerle sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız;• Çalışan adaylarının başvuru sürecinin yürütülebilmesi,• İlettiğiniz bilgilerin doğruluğunun kontrolünü, gerektiği takdirde üçüncü şahıslar veya kurumlarla görüşerek sağlamak,• Şirketimize iş görüşmesi için geldiğiniz durumlarda fiziksel mekan güvenliğinin temin edilebilmesi,• Şehir dışından Şirketimize iş görüşmesi için geldiğiniz durumlarda yol masraflarının karşılanabilmesi ve ödenmesinde finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi,• İletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi• Başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı ile iletişime geçilebilmesi ve gerektiğinde yeniden görüşme yapılarak iş teklifinin iletilebilmesi• Çalışan adayının niteliği, tecrübesi ve özelliklerinin düşünülen pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi,• İstihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi, istihdam durumunda özlük dosyasına aktarılabilmesi,• Yetkinliklerinizin pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi adına yapılan test ve uygulamalarda elde edilen ses kayıtlarının raporlamalara esas teşkil edebilmesi,• İş sürekliliğinin sağlanması 6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili HususlarBu metnin 2’nci maddesinde sayılan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f) bentleri ile ile 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaat” kapsamında kanundaki istisna hükümleri uyarınca, Şirketimiz‘in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, İştirak Şirketleri ve bankalar ile; olası bir hukuki süreçte ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere avukatlarımız ve adli merciler ile; ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve doğum tarihi bilgileri kişilik envanteri, yetkinlik ve beceri testleri için hizmet alınan Tedarikçiler (danışman firmalar) ile paylaşılabilecektir. 7. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebiİş başvurunuz sırasında doldurduğunuz iş başvuru formu veya bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik ortamlara (insan kaynakları personel temin portalları vb.) kaydetmek suretiyle işliyoruz. Ayrıca bu metnin 4.maddesinde sayılan kişisel verilerinizi, telefon veya yüz yüze yapılan mülakatlarla, verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan araştırmalarla, istihdam ve danışmanlık şirketleri, ve/veya uzman kişi ve kurumlarca yapılan yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden testler aracılığıyla topluyoruz.Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde; “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati” şeklinde belirtilen istisna hükümlerine; istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen durumlarda ise aynı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz. 8. Kişisel Veri Sahibi Olarak HaklarınızBu konudaki ayrıntılı açıklama, web sitemiz olan “https://www.ozpinarlar.com.tr” adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla Şirket merkezi adresimiz olan “Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi E Blok No: 70 Muratpaşa/Antalya ” adresine, web sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak elden şahsen başvuru yoluyla veya noter vasıtasıyla posta ile veya “https://www.ozpinarlar.com.tr” elektronik posta adresine, veya info@ozpinarlar.com.tr web mail adresine elektronik imzalı talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme. Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 4 sayfa ve 8 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.